۹۲۵
پروژه: 925
موقعیت و سال: کره جنوبی2017
کاربری: اداری
مساحت و بودجه: -
STORSTRØM PRISON
پروژه: STORSTRØM PRISON
موقعیت و سال: دانمارک2017
کاربری: زندان
مساحت و بودجه: 300000فوت مربع
A WHITE HOUSE BY RIGI DESIGN
پروژه: A WHITE HOUSE
موقعیت و سال: چین2017
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: 240مترمربع
Etaples Painting Museum
پروژه: Etaples Painting
موقعیت و سال: فرانسه
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: 25,000 sqft - $5M
MSHEIREB MOSQUE
پروژه: MSHEIREB MOSQUE
موقعیت و سال: قطر-2016
کاربری: فرهنگی-مسجد
مساحت و بودجه: 1400مترمربع
Craft pavilion
پروژه: CRAFT Pavilion
موقعیت و سال: تهران-1394
کاربری: نمایشگاهی
مساحت و بودجه: -
main
پروژه: main
موقعیت و سال: کالیفرنیا-2016
کاربری: تجاری
مساحت و بودجه: -
SAMUI BY SICART & SMITH ARCHITECTS
پروژه: SAMUI
موقعیت و سال: تایلند-2017
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: 1500مترمربع
social housing and commercial spaces
پروژه: social housing
موقعیت و سال: پاریس-2012
کاربری: مسکونی و تجاری
مساحت و بودجه: -