باشگاه The Ark
پروژه: The Ark
موقعیت و سال: مجارستان-2019
کاربری: تفریحی
مساحت و بودجه:
MAXXI MUSEUM
پروژه: زاحا حدید
موقعیت و سال: ایتالیا-2019
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: -
مرکز درمانی ZAANS
پروژه: ZAANS MEDICAL
موقعیت و سال: هلند-2016
کاربری: درمانی
مساحت و بودجه: 38500 msq
TSC ANYONG
پروژه: TSC FRESH LAB
موقعیت و سال: تایوان-2016
کاربری: صنعتی
مساحت و بودجه: 15000 msq
The Silo
پروژه: The Silo
موقعیت و سال: دانمارک-2017
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه:
Tangshan Blu
پروژه: Tangshan Blu
موقعیت و سال: چین-2019
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه:
اداری hagberg
پروژه: hagberg
موقعیت و سال: هلند-2018
کاربری: اداری
مساحت و بودجه:
MEETING CENTRE
پروژه: MEETING CENTRE
موقعیت و سال: پرتغال-2016
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: 670 msq
Spectral Bridge
پروژه: Spectral Bridge
موقعیت و سال: آمریکا-2018
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: -