مسکونیIssa
پروژه: Issa Megaron
موقعیت و سال: کرواسی-2016
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه:
شرابخانهDelas
پروژه: Delas Frères
موقعیت و سال: فرانسه-2019
کاربری: تجاری-صنعتی
مساحت و بودجه:
گالری Hongkun
پروژه: Art Auditorium
موقعیت و سال: چین-2016
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: -
سردرب Wuhan
پروژه: Wuhan Gateway
موقعیت و سال: چین-2020
کاربری: تفریحی
مساحت و بودجه: -
کتابخانهXiadi
پروژه: Xiadi Paddy
موقعیت و سال: چین-2019
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: 400 msq
نوسازی country
پروژه: country house
موقعیت و سال: اسپانیا-2015
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: -
مسکونی Pátio
پروژه: Pátio do Meco
موقعیت و سال: پرتغال-2018
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: -
Wuzhou Urban
پروژه: Wuzhou Urban
موقعیت و سال: چین-2018
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: 1736.77 ㎡
نمایشگاه Longquan
پروژه: Longquan
موقعیت و سال: چین-2019
کاربری: فرهنگی
مساحت و بودجه: