Altinhoمسکونی

یکی از اصول این بازسازی موقعیت این ساختمان برقراری ارتباط میان لیسبون و رودخانه است و هدف آن احیای انبار و تعیین کاربری جدید برای آن می باشد.این ساختمان موجب تعدیل باد در خیابان ، ایجاد فضای مناسب با دید زیبا به رودخانه و موزه برق می باشد. ابتدایی ترین موضوع در این ساختمان نگهداری از ظاهر و فرم ساختمان و حفظ دیوارهای قدیمی آن است. پس ظاهر ساختمان حفظ و متریال های جدید با ظاهری مشخص در پروژه بکار رفت تا بتوان متریال های قدیمی را از جدید تشخیص داد.

در 3 طبقه این محل مسکونی سه پاسیو در دو طبقه موجود می باشد. فرم سازه از جنس فلز و بصورت موازی قرار دارند.شمال ساختمان از آجر و سقف شیبدار آن با آجر پوشیده شد. باکس پله در وسط خانه پل ارتباطی سه طبقه می باشد.

#پرتغال#مسکونی#بازسازی#خانه

Altinho

Lisbon, Portugal

Firm   António Costa Lima Arquitectos

Type  Residential › Private House

STATUS  Built

YEAR  2019

SIZE  0 sqft - 1000 sqft

BUDGET  $500K - 1M

پروژه: Altinho
موقعیت و سال: پرتغال-2019
کاربری: مسکونی
مساحت و بودجه: -