Lokomotivstallenایستگاه

چندتن از معماران با همکاری شرکت ROM Eiendom در پروژه نوسازی ساختمان تاریخی در لودالن شهر اسلو که در ضلع شرقی شهر قرار دا...