طراحی داخلی
پروژه: طراحی داخلی
موقعیت و سال: -
کاربری: مسکونی-اداری-تجاری
مساحت و بودجه: -
نمای بهارستان
پروژه: نمای اداری بهارستان
موقعیت و سال: 1396
کاربری: اداری
مساحت و بودجه: -
نمای گاندی
پروژه: نمای ساختمان گاندی
موقعیت و سال: گاندی-1396
کاربری: اداری و تجاری
مساحت و بودجه: -
کارخانه
پروژه: کشت و صنعت کوهسار
موقعیت و سال: سمنان1396
کاربری: صنعتی
مساحت و بودجه: 2600مترمربع
بهسازی و بازسازی
پروژه: دفتر اداری کوهسار سمنان
موقعیت و سال: ستارخان1396
کاربری: اداری
مساحت و بودجه: 160مترمربع-80میلیون تومان